07137353333 _ 07137352222 _ 07137351111 _ 09173019194 _ 09173056697

0
سبد خرید
جمع کل : 0 تومان

ثبت و انتخاب شیوه ارسال مشاهده سبد خرید

کلوپروست

0 از 0 رای
برند :  
تعداد :
قیمت اصلی : 45,000  تومان
قیمت نهایی : 45,000

موارد مصرف :
گاو : كلوپروستـنول در درمان گاو درموارد زير مورد استفاده قرار مي گيـرد:
1- كيست لوتئال ( Luteal cyst)
2- موارد فحلي آرام يا نامعيـن (Suboestrus)
3- الـقاء زايمان ( Induction of parturition) الـقاء زايمان در پريود نزديك زايمان امكان پذير است و قبل از روز 270 آبستـنـي نبايد از اين دارو استفاده گردد. زايمان معمولا" 24 تا 36 ساعت بعد از تـجويز دارو صورت مي گيـرد.
4- خاتمه دادن به آبستـنـي ناخواسته طبـيـعي ( Termination of Normal Pregnancy)
5- خاتمه دادن به آبسـتـنـي غيـرطبـيـعي : (Termination of Abnormal pregnancy)
الف : جـنـيـن موميايي شده:
ب:آب آوردگي غشاء جنـيـنـي : تـجمع پاتولوژيكي مايعات جفت( هيدرآلانتوئيس،هيدرآمنيوس )
يك دوز از كلوپروستـنول منـجر به دفع جنـيـن درهر مرحله از آبـستـنـي مي شود.
6- آندومتـريت مزمن ، پيومتـرا و جـفت ماندگي :
7- همزمان سازي سيكل فحلي (Synchronization of the oestrus cycle)
8- استفاده در دوره اوليه بعد از زا يمان به منـظور افزايش كارائي دستگاه تولـيد مثل .
مـاديان :
1- در موارد فـحلي خاموشي ( Silent heat )ماديانهاي داراي سيكل طبـيعي فــحلي :
2- دي استـر وس طو لاني( Prolonged Dioestrus)
3- آبـستـنـي كاذب ( Pseudopregnency)
4-آنستـروس وابسته به شيـرواري (Lactation - related anoestrus)
5- ايــجاد سقط جنـيـن قبل از روز 45 آبستـنـي .
مقدار مصرف :
گاو : يك يا چند بار از دوز 2 ميلي لـيـتـر ( 500 ميكرو گرم كلوپروستنول)
اسب : اسب هاي كمتـر از 400 كيـلوگرم وزن بدن :
1- 5/0 ميلــي ليتـر. ( 250 – 125 ميكروگرم كلوپروستنول)
بسته بندی : ویال استریل تزریقی 10سی سی

سموم :

;