همزيستي مسالمت آميز عقاب و خرگوش به اثبات رسيد

همزيستي مسالمت آميز عقاب و خرگوش به اثبات رسيد منبع:خبرگزاري جمهوري اسلامي خارجي. علمي. عقاب. خرگوش. همزيستي. باينكه تاكنون چنين تصور مي‌شد كه عقاب‌ها دشمن خرگوش‌ها هستند

اطلاعات بیشتر